Chat with us, powered by LiveChat

Cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Salveo Medical Care Warsaw sp. z o.o.

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Salveo Medical Care Warsaw sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.
Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Salveo Medical Care Warsaw sp. z o.o. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dane gromadzone są również w celu:

Wykorzystywanie danych:

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Salveo Medical Care Warsaw sp. z o.o.. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików cookies:

Dla poszczególnych serwisówSalveo Medical Care Warsaw sp. z o.o. wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Działanie cookie Cel
Działanie podstawowe Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / Analityka Używamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
Funkcjonalność Te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików cookies:

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Dane osobowe, które nam powierzacie są niezbędne do realizacji  świadczeń zdrowotnych. Bez nich będzie to niemożliwe. Mając tego świadomość dopełniamy najwyższej staranności, by zapewnić przetwarzanym danym całkowitą poufność i bezpieczeństwo.

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Salveo Medical Care Warsaw
Sp. z o.o.
, ul. Chłodna 11, 00-891 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000745620, NIP: 5311702362, REGON: 381070519 (zwana dalej „Salveo”). Jako administrator, zgodnie z przepisami, ponosimy pełną odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych, które nam powierzacie.

 

 1. Z kim możecie się Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych – Inspektor ochrony danych?

Zadania Inspektora Ochrony Danych osobowych w Salveo wykonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo uzyskać z nim kontakt poprzez adres mail: papo@pap-o.pl lub telefonicznie: +48 512305151, a także listownie na adres Salveo, jak podano w punkcie wyżej.

 

 1. W jakim celu zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Salveo przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych, w tym przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetycznych oraz ich udokumentowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, zwane dalej „Ustawą”) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069, zwane dalej “Rozporządzeniem MZ”), a także wypełnienia wynikających z nich obowiazków udzielenia informacji o stanie zdrowia, przebiegu zabiegu (także dotyczącego osoby nieletniej).

Salveo przetwarza przede wszystkim Państwa dane, jako pacjentów, pozwalające spełnić wymagania art. 9 wymienionej Ustawy, tj.:

Przetwarzamy ponadto Państwa dane z realizowanych świadczeń, by w dowolnym czasie mogli Państwo z tej dokumentacji skorzystać, a także dlatego, iż mamy taki obowiązek wynikający z art. 24 wspomnianej Ustawy.

Celem przetwarzania jest również zapewnienie Państwu oraz Salveo możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z wykonanych świadczeń zdrowotnych, w związku z przepisami prawa cywilnego.

Podstawowe dane identyfikacyjne wykorzystujemy również z uwagi na przepisy prawa podatkowego i wymagania ustawy o rachunkowości, jak również do organizacji procesu świadczenia usług, w tym do powiadomienia o terminie wizyty, jej przełożeniu lub odwołaniu.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Salveo przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – RODO), a także wyżej wymienionej Ustawy i Rozporządzenia MZ.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą wyrażacie w trakcie wizyty, przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty zabiegowej Salveo.  Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna.

Państwo możecie wycofać wyrażoną zgodę. Nie dotyczy to jednak przetwarzania danych, których przechowywanie jest dla Salveo obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów wskazanej Ustawy lub Rozporządzenia MZ, prawa do dochodzenia roszczeń albo innych obowiazków ciążących na Salveo w związku z prowadzoną działalnością.

 

 1. W jakim okresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe w związku ze świadczonymi usługami zdrowotnymi, wymagane przepisami wspomnianej Ustawy i rozporządzenia MZ są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Salveo jako administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej, tj. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.

W celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń w związku z wykonanymi świadczeniami zdrowotnymi dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Salveo działalności gospodarczej, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia wymagań przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości przechowujemy przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 

 1. Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W okresie przetwarzania macie Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych swoich danych osobowych. W dowolnym czasie możecie żądać ich zmiany lub  sprostowania.

Możecie Państwo też żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jednak spełnienie tego żądania będzie możliwe tylko wtedy i w takim zakresie, jakie umożliwiają cele, dla których dane osobowe są przetwarzane.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że jeśli z uzasadnionych powodów uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Salveo powierzonych danych osobowych narusza postanowienia RODO oraz przepisów Ustawy i Rozporządzenia MZ macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania do organu nadzorczego. Jest nim Prezes   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych. Adres Urzędu: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 

 1. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celach i w zakresie, które opisano wyżej – w punkcie 3.

Niepodanie danych uniemożliwi udzielanie Państwu świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Czy dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom, podmiotom przetwarzającym)?

 

Salveo może przekazać przetwarzane dane osobowe innym podmiotom wskazanym w Ustawie, tj.:

 1. a) podmiotom leczniczym współpracującym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych w postaci Placówek Własnych oraz Placówek Współpracujących,
 2. b) dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. c) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Podmioty te są zobowiązane do zapewnienia poufności przekazanych danych osobowych oraz należytego bezpieczeństwa ich przetwarzania.

Salveo nie będzie przekazywać  Państwa danych osobowych innym podmiotom. Salveo może przekazać dane osobowe innym osobom wyłącznie na Państwa życzenie i udzieloną zgodą.

Salveo nie będzie przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, ani osobom spoza tego obszaru.